Mikro Myter 29

29. februar
Denmark256


Kalliope
Hvad degner du? spørger hun og stiller sig på tæer. Pennen danser hen over papiret, og efterlader et spor af sorte streger. Orv, det ord, hviner hun og rækker ud for at røre, men papiret undviger hendes fingre. Hun bider nervøst i dem, da hun får øje på blækhuset. Det kan hun nå. Hovda! siger hun, da det vælter ud.
Meget senere sidder hun på skødet i sin natkjole, da hun får øje på pennen. Du sga grive det, jeg siger! udbryder hun. Lidt efter er pennen klar, og det er hun også: Det var en engang en pige!

#februaryfiction

United-Kingdom-flag-256

 

Calliope
Whad are you drawding? she asks standing on tiptoe. The pen dances across the paper, leaving a trail of black lines. Wow, dhats words, she shrieks and reaches out to touch, but the paper escapes her fingers. She bites them nervously, but spots the ink pot. That, she can reach. Whoopi! she says, as it tumbles over.
Much later she sits on the lap in her nightgown, when she catches sight of the pen. You musd write, whad I say! she exclaims. Shortly after the pen is ready, and so is she: Once upon a time there was a girl!

Share

Mikro Myter 28

28. februar
Denmark256


Skudt
Det giver et svirp, da han slipper strengen, men pilen rammer forbi … igen. Sæt en til på, siger hun. Han tager en ny pil, men kigger ikke på hende, for han kommer bare til at rødme … igen. Buen strammes, og hun tager rundt om hans arme for rette dem. Han mærker hendes bløde bryst mod sin ryg. Hendes duft får hans sigte til at sejle. Den varme ånde på hans øre giver ham gåsehud. Du får mit nummer, hvis du rammer midten, hvisker hun. Det giver et ryk i ham, men han holder sit fokus og slipper. Plet.
#februaryfiction

United-Kingdom-flag-256

 

Marksman of Eros
It gives a flick when he releases the string, but the arrow misses … again. Take another, she says. He picks up a new arrow, but doesn’t look at her, because it’ll just make him blush … again. The bow bends, and she holds around his arms to correct them. He feels her soft breast against his back. Her fragrance makes his aim reel. The warm breath on his ear makes him goosey all over. I’ll give you my number, if you hit the middle, she whispers. He jolts, but he keeps his focus and releases. Bullseye.

 

Share

Mikro Myter 27

27. februar
Denmark256


Elektra
Han ser ikke sig selv som den type. Alligevel står han på torvet, klar til at møde sin sugar babe med den røde rose. Hun er hemmelighedsfuld, og han har ikke set hendes ansigt endnu, men det han har set, er nok til at fodre hans fantasi. 24 år og sprøde inderlår er hans udsigt i aften. Han skal give hende alle de gaver og al den opmærksomhed, hun drømmer om. Nogle fordele skal der være ved at være blevet halvtreds. Gud, hej far! siger en stemme. Han vender sig og ser den smukke, røde blomst i sin datters hår.
#februaryfiction

United-Kingdom-flag-256

 

Electra
He doesn’t see himself as that kind of guy. Yet he stands on the square, ready to meet his sugar babe with the red rose. She’s secretive, and he hasn’t seen her face yet, but he’s seen enough to feed his imagination. 24 years and crispy inner thighs is his forecast this evening. He will give her all the gifts and all the attention she dreams of. There has to be some benefits after reaching fifty. God, hi dad! says a voice. He turns and sees the beautiful, red flower in his daughter’s hair.

Share

Mikro Myter 26

26. februar
Denmark256


Sirenen
De siger, han er gal. Og hvad så? Han sætter sejl og stævner ud en sidste gang. For han kan mærke alderen trykke, i hænderne, ryggen, knæene, skuldrene, ja, det er nærmest blevet en tilstand. Tiden går, og båden skærer gennem vandet, som en pil på en omvendt himmel. Et ocean. Nogle gange føles det som om, det er ham, der har fyldt det med sine tårer. Skumringen gør havet blågrønt, da han omsider hører hendes kald, ømt og længselsfuldt, og han kommer til at græde som et gammelt fjols. Så slipper han roret og forsvinder ind i hendes arme.
#februaryfiction

 

United-Kingdom-flag-256

 

The Siren
They say he’s mad. So what? He sets sail and heads out one last time. He feels his age, in his hands, spine, knees, shoulders, yes, it’s almost become a condition. Time passes, and the boat cuts through the water like an arrow on an inverted sky. An ocean. Sometimes it feels as if it is he, who has filled it with his tears. The twilight turns the ocean blue-green, when he finally hears her calling, tender and wistful, and it makes him cry like an old fool. Then he releases the helm and disappears into her arms.

Share

Mikro Myter 25

25. februar
Denmark256


Just to hide in death awhile
Jeg er død, men jeg kan ikke huske hvordan. Min erindring er tåget. Ligesom landskabet. Så jeg sidder eller står eller bevæger mig i cirkler. Tiden føles hverken lang eller kort, og jeg har ingen anelse om, hvad jeg venter på. Det har ingen betydning. Min mund smager af jord, og i det fjerne kan jeg høre nogle hunde, der gør. Jeg er tom nu, bortset fra et enkelt glimt. Et simpelt minde, der pludselig dukker op. En lampe i mørket, skarp og dragende, som en bavne i natten. Jeg flakser hen mod den og alt er godt.
#februaryfiction

(Inspiration: The Mercy Seat af Nick Cave and the Bad Seeds)

United-Kingdom-flag-256

 

Just to hide in death awhile
I am dead, but I can not remember how. My recollections are foggy. Like the landscape. So I sit or stand or move around in circles. The time feels neither long nor short, and I have no clue what I am waiting for. It doesn’t matter. My mouth tastes of earth, and in the distance I can hear dogs barking. I’m empty now, except for a single glimpse. A simple memory, which suddenly appears. A lamp in the dark, sharp and alluring, as a beacon in the night. I flutter toward it and all is well.

(Inspiration: The Mercy by Seat Nick Cave and the Bad Seeds)

Share

Mikro Myter 24

24. februar
Denmark256


Spådommen
Døden er en kniv i hånden på en morder. Morderen er søn til et offer. Offeret er mor til en datter. Datteren bærer en hævner i sit hjerte. Hjertet gemmer på en hemmelighed. Hemmeligheden hvisker om begær. Begæret rammer som et lyn. Lynet slår ned uden varsel. Varslet beretter om en kommende død.
#februaryfiction

United-Kingdom-flag-256

 

The Prophecy
Death is a knife in the hand of a killer. The killer is the son of a victim. The victim is the mother of a daughter. The daughter carries a revenge in her heart. The heart hides a secret. The secret whispers of desire. The desire hits like lightning. The lightning strikes in anger. The anger tells of a coming death.

Share

Mikro Myter 23

23. februar
Denmark256


Gorgonen
Hun elsker sit spejl, og spejlet elsker hende. Det fortæller hende, at hun er smuk, og det kan hun godt lide at høre. Alligevel er det som om, der mangler noget. For hvor er hendes beundrere og de lange, smægtende blikke? Når en mand møder hendes blik, slår de det altid ned eller kigger bort. Men der er selvfølgelig mange mænd, der er nervøse omkring smukke kvinder. Og dog generer det hende. Hvorfor er det alle mænd? Hun forstår det ikke. Det er nok på tide, at hun skifter billedet i sit spejl ud.
#februaryfiction

United-Kingdom-flag-256

 

The Gorgon
She loves her mirror and the mirror loves her. It tells her that she’s beautiful and she likes to hear that. Yet it’s as if something is missing. For where is her admirers and those longing, soulful eyes? When a man meets her gaze, he always casts down his eyes or looks away. But there are of course many men who are nervous around beautiful women. And yet it bothers her. Why is it every man? She doesn’t understand. It’s probably about time that she changes the image in her mirror.

Share

Mikro Myter 22

22. februar
Denmark256


Livets ild eller En dag i Tartaros
Det er hans datter. Hun har været et fjols, men han elsker hende. Alle de lange rejser i Afrika. Han havde advaret hende, men hun har altid været så egenrådig. Hun er ikke god til at høre efter, men han elsker hende. Nu er hendes lever ved at stå af, brænde ud. Det samme er hendes liv. Det er ubærligt. Han kigger på hende gennem ruden. Bleg, faktisk ligbleg. Men han græder ikke, selvom der ikke er nogen donorer. Han tager tøjet af og gør sig klar. Hospitalstøjet er for stort, men det gør ikke noget, for han elsker hende.
#februaryfiction

United-Kingdom-flag-256

 

The Fire of Life or A Day in Tartarus
It’s his daughter. She’s been a fool, but he loves her. All those long trips in Africa. He’d warned her, but she’s always been so headstrong. She’s not very good at listening, but he loves her. Now her liver is about to give up, burn out. The same is her life. It’s unbearable. He looks at her through the window. Pale, actually livid. But he doesn’t cry, although there are no donors. He takes off his clothes and prepares himself. The hospital clothes are too big, but it doesn’t matter, because he loves her.

Share

Mikro Myter 21

21. februar
Denmark256


Herkules
Jeg finder mig ikke i det, siger manden vredt, åbner sin bærbare og sætter sig ved bordet i bibliotekets udlån. Det er ham, bodyfyren med tatoveringerne. Jeg skal til at henvise ham til de frivillige IT-hjælpere, men hans blik og en tatovering på overarmen med ordlyden ‘Fuck the System’ får mig på andre tanker. Du er sådan en, der ved alt muligt, siger han insisterende. Jeg trækker lidt på det, men han lytter ikke. Han kører hånden over sin isse med en irriteret bevægelse og vender skærmen mod mig. Fortæl mig så:
Hvorfor er mit Candy Crush blevet nulstillet?
#februaryfiction

United-Kingdom-flag-256

 

Hercules
I won’t stand for it, he says, opens his laptop and sits down at the table in the lending department. It’s him, the Bodyguy with the tattoos. I am going to tell him I’m busy, but his look and a tattoo on the upper arm with the words ‘Fuck the System’ makes me think again. You are a guy who knows everything, he says insistently. Well, I say hesitatingly, but he doesn’t listen. He runs his hand over his crown with an irritated gesture and turns the screen towards me. Now tell me: Why has my Candy Crush been reset?

Share

Mikro Myter 20

20. februar
Denmark256


Hybris
Det er perfekt. Han kører sin hånd over den blanke marmor. Kanten er skåret ligeså skarpt, som han bad om. Håndværkeren frarådede det, men hvad ved en lakaj om det? Er han måske ikke en af verdens dyrest betalte designere? Når han siger, at en kant er et æstetisk udråbstegn, så lytter verden. De sidste detaljer er på plads i hans pragtvilla, den dyreste på kysten, og han føler sig guddommeligt veltilpas. Han træder et skridt tilbage for at finde den optimale vinkel og ser ikke kassen med champagne på gulvet. Det er nærmest smukt, da han rammer marmorkanten.
#februaryfiction

United-Kingdom-flag-256

 

Hybris
It’s perfect. He runs his hand over the marble. The edge is cut as sharply as he requested. The craftsman advised against it, but what does a lackey know about that? Is he not one of the world’s highest paid designers? When he says that an edge has aesthetic virtues the world listens. The last details are in place in his magnificent villa, the most expensive on the coast, and he feels divinely comfortable. He steps back for a better view and doesn’t see the box with champagne on the floor. It’s almost beautiful when he hits the marble edge.

Share